Hoạt động cơ sở

Đảng ủy Thị trấn Củng Sơn tổng kết công tác Thanh niên giai đoạn 2018-2020, triển khai công tác Thanh niên giai đoạn 2021-2023


Cập nhật:  17/03/2021


Đảng ủy Thị trấn Củng Sơn tổng kết công tác Thanh niên giai đoạn 2018-2020, triển khai công tác Thanh niên giai đoạn 2021-2023

Sáng ngày 10/3/2021, Đảng ủy Thị trấn Củng Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Hội giai đoàn (2018- 2020), triển khai nhiệm vụ công tác Thanh niên (giai đoạn 2021-2023)

Đ/c Phan Duy Chương Bí thư Đảng bộ Thị trấn Củng Sơn khai mạc hội nghị nêu rõ: “Trên tinh thần kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác Thanh niên của đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Thanh niên giai đoạn 2018 - 2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác thanh niên giai đoạn 2018 – 2020.

Chỉ đạo các chi ủy, chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên trong giai đoạn 2018 - 2020 gắn với việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/HU, ngày 19/11/2008 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Quyết định số 372-QĐ/TU, ngày 14/03/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ và là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đoàn trong giai đoạn 2018 - 2020.

Hằng năm, Đoàn thanh niên đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch chương trình hành động về công tác thanh niên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, từng lĩnh vực công tác. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và tầm quan trọng của công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi... Đoàn thanh niên cũng đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên; kịp thời tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để nhân rộng điển hình thanh niên thời đại mới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 -2023 với một số nhiệm vụ cơ bản như tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và Huyện ủy Sơn Hòa về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm. Tháng Thanh niên và hoạt động hè tình nguyện, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị trong các tổ chức thanh niên và phong trào Thanh thiếu nhi; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động, sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đoàn, gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên; đặc biệt chú trọng tổ chức đăng ký thực hiện công trình, phần việc "Thanh niên làm theo lời Bác" trong đoàn viên, thanh niên; đi đôi với việc định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn của tổ chức, từng bước nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng trong thanh niên, góp phần làm giảm tình hình vi phạm pháp luật.

H.Quế


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 15/2021 (từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 05/04/2021


 • Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện - Tuần thứ 14/2021 (từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/03/2021


 • lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện ( tuần thứ 13/2021, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021 )
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/03/2021


 • Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 12/2021, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 )
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/03/2021


 • về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phan Đình Huy không đúng quy định trên địa bàn xã Ea chà rang, huyện Sơn Hòa
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 12/03/2021


 • Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện- Tô Phương Bắc tại Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 2 năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức ( Nguyễn Chạy )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc công bố, công khai thông tin tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( ông: Nguyễn Thành Hưng )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Bùi Văn Yên )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa