GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


Kinh tế - Chính trị

Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)


Cập nhật:  20/11/2018


Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Ngày 19/11/2018, Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và các Chỉ thị kết luận của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng chí Tô Phương Bắc- PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tô Phương Bắc- PBT huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nội dung các Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 (khóa XII) và các chỉ thị, kết luận của Đảng, bao gồm: Kế hoạch số 82-KH/HU của Huyện ủy thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành TW Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 83- KH/HU của huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và Kế hoạch số 84-KH/HU của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Đồng thời, BTV Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 20- CT/TW của Ban Bí thư về “ tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kết luận số 36- KL/TW của Bộ chính trị về “ đẩy mạnh thực hiện NQ TW 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”

Quang cảnh hội nghị

Để các Kế hoạch, Chỉ thị, Kết luận đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị, sau hội nghị, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nội dung các Kế hoạch của Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả; các địa phương, đơn vị cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch Huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết của TW Đảng, Chỉ thị của Ban bí thư, Kết luận của Bộ chính trị, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hồng Linh – Đài TT-TH Sơn Hòa ( 0977 227 246)


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • V/v cấp đổi thẻ BHYT cho một số đối tượng theo quy định của Nghị định 146/2018/NĐ-CP
  Loại: VB khác
  Ngày ban hành: 10/12/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 50, từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 10/12/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 49 (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 03/12/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 49, từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 03/12/2018


 • V/v hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và phê chuẩn
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 26/11/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 48 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 26/11/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 48, từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 26/11/2018


 • Về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó với cơn bão số 09 ảnh hưởng đến địa bàn huyện.
  Loại: Chỉ thị
  Ngày ban hành: 22/11/2018


 • V/v bổ sung ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 19/11/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 47 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 19/11/2018

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa