image banner
   
Đảng ủy xã Sơn Định quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, các Quy định của Trung ương và một số Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy.
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Sáng ngày 14/6, Đảng ủy xã Sơn Định tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, các Quy định của Trung ương và một số Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận, hội đoàn thể; các cơ quan, ban ngành, cán bộ, công chức, người lao động và cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

anh tin bai

Trong thời gian 01 buổi, các đại biểu tham dự được quán triệt kết quả Hội nghị TW9 khóa XIII; các Quy định số: 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024, Quy định thí điểm giao quyên, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; các Kết luật số: 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và một số Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy: Kế hoạch số 156-KH/ĐU, ngày 20/5/2024 của Đảng ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 157-KH/ĐU, ngày 20/5/2024 của Đảng ủy thực hiện Kế hoạch số 199-KH/HU, ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 158-KH/ĐU, ngày 20/5/2024 của Đảng ủy ủy về thực hiện Kế hoạch số 198-KH/HU, ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Sơn Hòa./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/