image banner
   
BCĐ 35 HUYỆN SƠN HÒA SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

    Sáng ngày 03/7, Ban chỉ đạo 35 huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Tô Phương Bắc, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

    Trong 6 tháng đầu năm, BCĐ 35 huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng hoạt động cho thành viên và đội ngũ cộng tác viên trước các sự kiện quan trọng của đất nước, tỉnh, huyện; tăng cường công tác định hướng thông tin, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trước sự tác động của các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; phổ biến, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và các Kế hoạch của Huyện ủy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế, chương trình phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình mới;…

   Một số nhiệm vụ trong thời gian đến đó là: tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; xác định rõ những vấn đề cần tập trung đấu tranh, phản bác và tăng cường đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền chính thống, có tính định hướng; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mỗi chi bộ là một hạt nhân chính trị trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW;…

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/