image banner
   
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

         Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn cho vay tại NHCSXH tỉnh Phú Yên, Giám đốc NHCSXH tỉnh Phú Yên ban hành Công văn số 630/NHCS-KTNB về việc hướng dẫn kiểm tra các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Theo sự thống nhất giữa các Hội đoàn thể Huyện và NHCSXH Huyện Sơn Hòa đã thành lập Tổ kiểm tra gồm Giám đốc NHCSXH huyện Sơn Hòa, Cán bộ tín dụng, Hội đoàn thể cấp Huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã.

         Tổ Kiểm tra thực hiện kiểm tra 100% món vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP giải ngân trong năm 2023, gồm: Chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; HSSV mua máy tính; Cơ sơ giáo dục mầm non ngoài công lập; Nhà ở xã hội; Dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28. Nội dung kiểm tra bao gồm đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; số tiền đề nghị vay được bình xét có phù hợp; mục đích sử dụng vốn vay; thời gian cho vay,…

anh tin bai

(Cán bộ NHCSXH huyện Sơn Hòa kiểm tra mục đích sử dụng vốn của hộ vay tại thôn Xây Dựng xã Suối Trai)

           Trong năm 2023, NHCSXH huyện Sơn Hòa đã giải ngân 33.297 triệu đồng các Chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP: tạo việc làm cho 104 lao động nhàn rỗi, mua 03 máy tính cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xóa 278 ngôi nhà tạm, xây dựng 17 ngôi nhà ở xã hội,… đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, người nghèo ngày càng được cải thiện; góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/