image banner
   
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Ngọc Ánh
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
Điện thoại:02573.506.596
Email:nguyenngocanh@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Trần Trung Hiếu
Chức danh:Phó Ban Kinh tế - Xã hội
Điện thoại:091.388.0468
Email:trantrunghieu@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/