image banner
   
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 TẠI HUYỆN SƠN HÒA

    Sáng ngày 8/07, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 4 tại huyện Sơn Hòa. Đây là nội dung thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 5, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024.

anh tin bai

Hình ảnh tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng

    Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày, gần 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi, chuyên trách về công tác dân tộc, công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng 4 được các giảng viên của Học viện Dân tộc trang bị 05 chuyên đề với những nội dung về các dân tộc thiểu số Việt Nam; thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân tộc; một số chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra,  Ban Dân tộc tỉnh còn thông tin về kết quả thực hiện công tác dân tộc, tình hình kinh tế xã hội của địa phương, kết hợp trao đổi thảo luận.

   Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao, cập nhật kiến thức, văn hóa, công tác và chính sách dân tộc. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/