image banner
   
QUÁN TRIỆT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHỈ THỊ CỦA TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

    Ngày 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị và Kết luận 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 74 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 2.600 đại biểu tham dự. Ở huyện Sơn Hòa, đồng chí Tô Phương Bắc – PBT thường trực Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Chương trình 40-CTr/TU, ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị 43-CT/TU, ngày 3/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hội nghị cũng đã nghe Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn quán triệt Chương trình 38-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chương trình 39-CTr/TU, ngày 22/4/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tiếp đó, thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt Chương trình 41-CTr/TU, ngày 23/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

    Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: Việc cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thống nhất trong lãnh đạo triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương đã đề ra. Để tổ chức triển khai tốt các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong toàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, sự quyết tâm cao trong thực hiện.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/