image banner
   
HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHƯƠNG TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN SƠN HÒA

Trong những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sơn Hòa triển khai cho vay kịp thời đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

anh tin bai
 

Các chương trình tín dụng chính sách luôn được  Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Hòa  triển khai kịp thời và nhanh đi vào cuộc sống

Nhiều chương trình cho vay đối với các đối tượng yếu thế như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, HSSV, cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho vay người chấp hành xong án phạt tù,…góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp người nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Tín dụng chính sách giúp người vay làm thay đổi cơ bản nhận thức, sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo.

Trong thời gian qua do tác động từ nhiều yếu tố khách quan như thiên tai, bão lụt, dịch bệnh COVID-19, tác động từ suy thoái kinh tế … dẫn đến một bộ phận người dân đối mặt với nhiều khó khăn, mất việc làm, tái nghèo… Trong bối cảnh đó Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Hòa phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cấp xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm mới, chi phí học tập, xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà để ổn định chỗ ở…Phòng giao dịch đang thực hiện cho vay 19 chương trình tín dụng chính sách. Hiện nay các chương trình tín dụng chính sách xã hội được triển khai đến 100% xã, thị trấn; 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn vay. Trong năm 2023, doanh số cho vay của Phòng giao dịch đạt 132.462 triệu đồng, với 2.614 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 61.558 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 527.496 triệu đồng, tăng 70.807 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng 15,50%; dư nợ bình quân đạt 53,51 triệu đồng/hộ. Cùng với việc tăng trưởng dư nợ thì chất lượng tín dụng luôn được nâng cao, hiện tại tỷ lệ nợ quá hạn 0,12%/tổng dư nợ. Bên cạnh đó Phòng giao dịch đã tích cực triển khai cho vay phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt 100% kế hoạch.

Để đồng vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát huy hiệu quả, không chỉ từ năng lực của đội ngũ làm công tác tín dụng chính sách, mà còn có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng với các tổ chức chính trị - xã hội và sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Phòng giao dịch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của NHCSXH Tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sơn Hòa và sự phối hợp tích cực từ các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự đồng tình ủng hộ của người dân. Có thể khẳng định các chương trình tín dụng chính sách được triển khai sâu rộng, kịp thời, đi vào cuộc sống, thực sự mang lại hiệu quả và nhân văn. 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/