image banner
   
SƠN PHƯỚC: HỘI NGHỊ THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA XIII, CÁC QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH CỦA TỈNH ỦY, HUYỆN ỦY, ĐẢNG ỦY

    Sáng ngày 12/6, Đảng ủy xã Sơn Phước tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, các Quy định của Trung ương và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy.

    Trong thời gian 01 buổi, các đại biểu tham dự nghe quán triệt kết quả Hội nghị TW9 khóa XIII; các Quy định số: 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024, Quy định thí điểm giao quyên, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; các Kết luật số: 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và một số Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy.

anh tin bai

    Thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, các Quy định, Kế hoạch của Trung ương và Ban Thường vụ Huyện ủy bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/