image banner
   
SUỐI BẠC: HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA XIII VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG

    Sáng ngày 12/6, Ban thường vụ Đảng ủy xã Suối Bạc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XIII và các Quy định của Trung ương. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; trưởng/phó các ngành, hội đoàn thể xã; các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên.

    Trong thời gian 01 buổi, các đại biểu tham dự nghe quán triệt kết quả Hội nghị TW9 khóa XIII; Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của BCH Trung ương về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của BCH Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới;  Quy định số 145/QĐ-TW, ngày 10/5/2024 của BCH Trung ương về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

anh tin bai

    Thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, các Quy định, Kế hoạch của Trung ương bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/