image banner
   
TT CỦNG SƠN: THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XIII

    Ngày 12/6, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Củng Sơn tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương và Kế hoạch của Huyện ủy.

    Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; quán triệt các nội dung của Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Ban chấp hành Trung ương về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tc cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Ban chấp hành Trung ương quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Ban chấp hành Trung ương về chế độ bồi dưỡng, cấp nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và một số Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy.

anh tin bai

    Qua đây, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể của thị trấn tập trung tuyên truyền kết quả, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; các quy định của Trung ương, văn bản của huyện mới ban hành sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/