image banner
  
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

   Ngày 14/11, Trung tâm chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tiến hành Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 39 năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Anh Tân-Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên 

   Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14/11, 64 học viên là đảng viên dự bị đến từ 18 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện được học tập, nghiên cứu các nội dung về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khác vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  Trong suốt quá trình học tập, các học viên đều chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; đảm bảo giờ học, tập trung nghe giảng, ghi chép, tham gia thảo luận tại lớp đầy đủ. Qua kiểm tra cuối khóa có 10 học viên đạt loại xuất sắc, 41 học viên đạt loại giỏi, 13 học viên đạt loại khá. Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định, đồng thời biểu dương, khen thưởng 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và chuyên cần.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/