image banner
   
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW

    Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị – Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1.280.000 đại biểu tham dự

    Tại điểm cầu huyện Sơn Hòa, dự Hội nghị có đồng chí Tô Phương Bắc, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí nguyên Lãnh đạo huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Huyện ủy viên; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc  và Chủ tịch HĐND – UBND các xã, thị trấn.

anh tin bai
anh tin bai

    Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được quán triệt, phổ biến những điểm mới và các nội dung quan trọng của 02 văn bản nêu trên. Theo đó, Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị có tính hệ thống, khái quát, cập nhật và góp phần đồng bộ với các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; có tính liên thông với các quy định về những điều đảng viên không được làm, về nêu gương của Đảng. Quy định gồm 6 điều, trong đó điều 1 đến điều 5 cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

    Về Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

     Qua đây, các chi, đảng bộ tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Quy định và Chỉ thị của Bộ chí trị; đồng thời tổ chức quán triệt sâu rộng các nội dung này đến tất cả cán bộ, đảng viên của đơn vị, địa phương./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/