image banner
   
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 40

    Sáng ngày 13/05, Trung tâm chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tiến hành Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 40 năm 2024.

anh tin bai

Hình ảnh tại lễ khai giảng

   Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21/05, 72 học viên là đảng viên dự bị đến từ 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện được học tập, nghiên cứu các nội dung về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

   Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/