image banner
 
KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 13 NĂM 2022

    Sáng ngày 13/06, Trung tâm chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 13 năm 2022.

anh tin bai

   Lớp Sơ cấp diễn ra từ ngày 13/6 đến ngày 18/7, 82 học viên là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện được trang bị 18 chuyên đề với những nội dung về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền…

anh tin bai

   Thông qua khóa học nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó vận dụng vào thực tế công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội tại địa phương, đơn vị.

NGỌC TÂN 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/