image banner
  
MỜI THAM GIA CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ 3 NĂM 2023

    Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của 2 cuộc thi viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" năm 2021, 2022 và tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi.

     Chủ đề tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

     Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Sơn Hoà là đầu mối tổ chức triển khai Cuộc thi trên địa bàn huyện. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện tuyên truyền, giới thiệu và vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…hưởng ứng tham gia cuộc thi; tổ chức thẩm định, lựa chọn các tác phẩm dự thi có chất lượng, bảo đảm nội dung Thể lệ và lập hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trước ngày 01/7/2023. 

          Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí và bạn đọc hưởng ứng Cuộc thi. (Thông tin chi tiết về Cuộc thi mời các đồng chí và các bạn truy cập mã QR gởi kèm)

anh tin bai

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/