image banner
   
SƠN HÒA KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG – “ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI”

Sáng ngày 5/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại”, khóa I năm 2024. Đồng chí Tô Phương Bắc – PBT thường trực Huyện ủy dự và khai giảng lớp học.

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 05/3 đến ngày 08/3/2024), 80 học viên là cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam- sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện ủy Sơn Hòa Tô Phương Bắc cho biết: Việc tổ chức học tập, bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại” cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nuớc ta hết sức quan tâm, nhằm tác động, lan toả sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm người học những điểm cốt lõi về Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần tích cực vào việc giáo dục và nâng cao ý thức, trách nhiệm về việc học và hiểu sâu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Dân ta phải biết sử ta"; củng cố, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

anh tin bai

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, năm 2024, Huyện ủy Sơn Hòa sẽ mở 5 Lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng – “Đảng ta thật là vĩ đại”, gồm 400 học viên tham gia học tập, thời gian từ ngày 5/3/2024 đến đầu tháng 4/2024./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/