image banner
   
THÔNG BÁO NHANH BÁO CÁO KẾT QUẢ HN TW 8 KHÓA XIII

    Sáng ngày 3/11, Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả HN TW 8 khóa XIII, nghiên cứu, học tập, quán triệt các kế hoạch của huyện ủy thực hiện các chương trình của tỉnh ủy, nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII.

    Đồng chí Nay Y BLung – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện truyền đạt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Đồng chí nêu rõ, trong 7 ngày làm việc, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

anh tin bai

    Tại hội nghị, Các đại biểu còn được nghe đồng chí PBT Thường trực Huyện ủy Tô Phương Bắc quán triệt Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kế hoạch số 143 của Huyện ủy Sơn Hòa về thực hiện Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đồng chí PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Quy quán triệt kế hoạch số 144 của huyện ủy Sơn Hòa về thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch số 149 của huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

     Kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở chính trị để các cấp, các ngành tập trung quán triệt tổ chức thực hiện hiệu quả trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương…/.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/