image banner
   
THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XIII

   Sáng ngày 6/06, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Tham dự hội nghị có đồng chí Lơ Mô Tu-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Tô Phương Bắc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí là báo cáo viên Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

anh tin bai

Hình ảnh tại hội nghị 

   Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Sơn Hòa đã thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Theo đó, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

   Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa còn quán triệt Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/04/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/05/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vao trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới và các Kế hoạch quan trọng khác của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, các Quy định, Kế hoạch của Trung ương và Ban Thường vụ Huyện ủy bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/