image banner
   
ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HÔI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀ CÁC KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Sáng ngày 10/6/2024 Đảng ủy Trung tâm y tế Sơn Hòa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Chín, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Quy định của Trung ương và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ trì Hội nghị có các đ/c thường trực Đảng ủy. Tham dự có các đ/c trong BCH Đảng ủy, UBKT và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, thay mặt BTV Đảng ủy, đ/c Lê Thị Thanh Nhàn, HUV, BT Đảng ủy Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Chín, BCH TW Đảng khóa XIII, các nội dung được triển khai tại hội nghị bao gồm:

+ Quy định của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

+ Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

+ Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

anh tin bai

Đồng thời quán triệt nội dung các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm:

+ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

+ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

 + Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/