image banner
   
Chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên. UBND huyện Sơn Hòa đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 08/5/2023; Công văn về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Theo nội dung Kế hoạch

- Về tiến độ thực hiện: Từ tháng 6-7/2023, Phòng Lao động TBXH phối hợp UBND các xã, thị trấn thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn các xã, thị trấn; Từ tháng 8/2023: Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng và người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (đối tượng có tài khoản) trên địa bàn huyện. Phấn đấu hoàn thành công tác chi trả qua tài khoản cá nhân cho 100% đối tượng BTXH và người có công với cách mạng có tài khoản trước ngày 30/12/2023 trên địa bàn huyện.

-Thực hiện phương án chi trả:

+ Đối với đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng và người có công với cách mạng đã có tài khoản tại ngân hàng và nhất trí nhận chế độ qua tài khoản: lập danh sách và thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của đối tượng.

+ Đối với đối tượng chưa có tài khoản nhưng nhất trí nhận chi trả chế độ trợ cấp qua tài khoản ngân hàng: Thực hiện việc lập danh sách và mở tài khoản thanh toán cho đối tượng hoặc người được ủy quyền đảm bảo theo quy định.

+ Đối với các trường hợp đặc biệt (ốm đau, khuyết tật không thể đi lại được và không có người nhận thay hoặc trường hợp đặc biệt khác): Thực hiện việc mở tài khoản thông qua người giám hộ, người được ủy quyền theo pháp luật.

+ Đối với các đối tượng chưa nhất trí nhận kinh phí chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng hoặc trường hợp đặc biệt mà chưa mở được tài khoản. UBND các xã, thị trấn, Phòng Lao động TBXH lập danh sách phối hợp với Bưu điện huyện có trách nhiệm tiếp tục chi trả bằng tiền mặt cho đối tượng hoặc thông qua người đại diện theo quy định pháp luật. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/