image banner
   
Công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  Ngày 05/5/2023, UBND huyện Sơn Hòa ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

- Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cụ thể: Phấn đấu cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 3,73%, tỷ lệ hồ nghèo đến cuối năm còn 10,76%.

- Nội dung thực hiện các chính sách và dự án giảm nghèo bao gồm.

+ Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo : chính sách hỗ trợ người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo như: hỗ trợ tiền điện, vay vốn tín dụng ưu đãi, giáo dục, y tế …

+ Tất cả có 9 dự án và tiểu dự án gồm: Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo;  Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Tiểu dự án 2 - Dự án 3: Cải thiện dinh dưỡng; Tiểu dự án 1 – Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp ; Tiểu dự án 3 – Dự án 4: Hỗ trợ việc làm bền vững; Tiểu dự án 1 – Dự án 6: Giảm nghèo về thông tin; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều; Tiểu dự án 1- Dự án 7: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình;  Tiểu dự án 2 – dự án 7: Giám sát, đánh giá.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách và dự án giảm nghèo năm 2023. UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn có liên quan chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn để thực hiện các chính sách, dự án có hiệu quả tốt nhất. Phấn đấu cuối năm 2023, giảm 700 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/