image banner
   
HUYỆN SƠN HÒA 3 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊUQUỐC GIA GIẢM NGHÈO

    Về mục tiêu giảm nghèo bền vững (giai đoạn năm 2021-2025) đến cuối năm 2023, toàn huyện phấn đấu giảm  700 hộ nghèo, tỷ lệ 3,73 %. Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện có 2.427 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,49%.

    Quyết tâm đạt mục tiêu giảm nghèo

    Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023, huyện Sơn Hòa phấn đấu đến cuối năm 2023

    Phát triển giáo dục nghề nghiệp về quy mô và chất lượng đào tạo cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động; gắn kết giáo dục nghề nghiệp với việc làm bền vững cho người nghèo, đào tạo nghề, phát triển sản xuất, có việc làm ổn định để tăng thu nhập, từng bước cải thiện và tiếp cận tốt các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

    Phát triển hệ thống thông tin, viễn thông phục vụ cộng đồng, tăng cường cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội; hỗ trợ cho người nghèo có nhu cầu tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ thông tin, viễn thông phổ cập

    Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện có huyện có nhu cầu được nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỷ thuật sản xuất bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Triển khai thực hiện các chính sách xã hội đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm ;

    Năm 2023, huyện Sơn Hòa hướng dẫn cho các xã đăng ký mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất khi có định mức hướng dẫn của Tỉnh sẽ triển khai thực hiện. Cùng với đó, tăng cường lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, chính sách để hỗ trợ đầu tư cho các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. Tập trung triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo phù hợp với thực tiễn; lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công chỉ tiêu, mục tiêu giảm nghèo năm 2023.

    Đặc biệt, coi trọng vai trò của cấp cơ sở, bảo đảm sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”

     Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo

     Ngoài những việc làm cụ thể công tác tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, nhân dân về công tác giảm nghèo bền vững, huyện Sơn Hòa thường xuyên chú trọng truyền thông, thông tin về chương trình. Các cơ quan chuyên môn, địa phương đã lồng ghép giữa công tác chuyên môn gắn với tuyên truyền về giảm nghèo bền vững vào các cuộc họp, hội nghị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, các hình thức nội dung được tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Hình ảnh trực quan thông qua pa nô, áp phích, tờ rơi…các kênh Đài phát thanh ở huyện và xã, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội …đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức cho nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

      Công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện nhắm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu. Đồng thời, việc truyền thông tới các đối tượng các chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

      Huyện Sơn Hòa đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo với phương châm giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

                                                         

Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng Phòng LĐTBXH

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/